Pensioenakkoord en de afschaffing doorsneepremie


Door Jeroen Eekhout, 19 May 2021

In het pensioenakkoord gaat de financiering van pensioenregelingen wijzigen. Een van de onderdelen uit dit akkoord is het afschaffen van de zogenaamde ‘doorsneepremie’. In dit systeem brengt het pensioenfonds voor elke deelnemer dezelfde (procentuele) premie in rekening, ongeacht de leeftijd. In het pensioenakkoord is overeengekomen dat pensioenfondsen geen doorsneepremie meer mogen hanteren. De premie is dan voor iedereen gelijk, maar de opbouw is anders. Dit noemen we een vlakke premie. Deze nieuwe manier van premieberekening raakt alle bestaande pensioenregelingen, zowel middelloon of eindloonregelingen (DB) als beschikbare premieregelingen (DC). Wij leggen uit hoe dit zit!


Wijzigen verzekerde DB-regeling

Voor DB-regelingen die zijn ondergebracht bij een verzekeraar betaalt de werkgever niet zoals bij een pensioenfonds een doorsneepremie. Bij een verzekerde DB-regeling wordt voor iedere deelnemer een leeftijdsafhankelijke premie vastgesteld. Deze is voor een oudere werknemer daarom hoger dan voor een jongere deelnemer. Bij een verzekerde DB-regeling betaalt de werkgever dus een premie die oploopt naarmate een werknemer ouder is. Een zogenaamde ‘harde pensioenaanspraak’.

DB-regelingen zijn met het ingaan van het nieuwe pensioenakkoord niet meer toegestaan en moeten worden gewijzigd. Een pensioenregeling in de vorm van een harde pensioenaanspraak kan dan niet meer. Werknemers gaan pensioen opbouwen op basis van een DC-regeling. Wat zijn de opties?

  • Het wijzigen van de huidige DB-regeling naar een DC-regeling met een naar leeftijd stijgende pensioenstaffel voor het huidige personeel. Nieuwe werknemers geen pensioen opbouwen in een DC-regeling met een gelijke premiestaffel.
    In de stukken die tot nu toe openbaar zijn, is opgenomen dat verzekerde DC-regelingen met een naar leeftijd stijgende staffel voor de huidige werknemers mogen blijven bestaan. Indien een werkgever hierop anticipeert voordat de nieuwe wetgeving van kracht wordt, kan de huidige DB-regeling, voor de huidige deelnemers, nog worden omgezet in een DC-regeling met een met de leeftijd oplopende premiestaffel.
  • Het wijzigen van de huidige DB-regeling in een DC-regeling met een vlakke staffel.

In de hoofdlijnennotitie is tevens opgenomen dat nieuwe deelnemers in bestaande en nieuwe premieregelingen uiterlijk 1 januari 2027 een leeftijdsonafhankelijke premie dienen te ontvangen. Nieuwe deelnemers starten in de nieuwe systematiek en bouwen pensioen op, op basis van een vlakke premiesystematiek.


Wijzigen verzekerde DC-regeling

Voor bestaande DC-regelingen met een stijgende premiestaffel is een uitzondering gemaakt. Deze regelingen kunnen blijven bestaan. Nieuwe werknemers moeten overigens wel pensioen gaan opbouwen in een pensioenregeling met een gelijkblijvende premiestaffel. In de hoofdlijnennotitie is opgenomen dat nieuwe deelnemers in bestaande en nieuwe premieregelingen uiterlijk per 1 januari 2027 een leeftijdsonafhankelijke premie dienen te ontvangen. Zij starten in de nieuwe systematiek en bouwen pensioen op met de vlakke premiesystematiek.

Het merendeel van de DC-regelingen kent een leeftijdsafhankelijke stijgende premiestaffel: hoe ouder de werknemer, des te hoger de premie. In het nieuwe systeem ontvangt een jongere deelnemer direct een hogere premie maar daarna een lagere (ten opzichte van de huidige premiesystematiek met een met de leeftijd oplopende staffel). Het instapmoment bepaalt dus het verschil in premie door het gemis van een hogere staffel op latere leeftijd.

Jongere deelnemers hebben hier het minste last van. Het uitgangspunt van het pensioenakkoord is ook dat het pensioendoel gelijk blijft. Er is geen versobering van het pensioen of de premie beoogd. Wel wijzigt de premie-inleg.


Hoe nu verder?

2027 lijkt nog ver weg, maar niets is minder waar. De arbeidsvoorwaarde pensioen is de laatste jaren veelvuldig gewijzigd en zal op korte termijn dus weer wijzigen. Het is van belang dat de ondernemingsraad en de werknemers duidelijk geïnformeerd worden over de wijzigingen die op stapel staan en welke consequenties dit voor hen heeft. In de concurrerende markt om goed personeel wordt pensioen bovendien een steeds belangrijkere arbeidsvoorwaarde. Het zal zeker op tafel komen bij onderhandelingen tijdens een sollicitatieprocedure.

Meer weten? Neem contact met ons op!