Zakelijk goedkoper lenen kun je beïnvloeden


Door Liesbeth Wageveld, 2 mei 2022

De meeste huiseigenaren weten het al: voor de hypotheekrente is de verhouding tussen de waarde van de woning en de hoogte van de hypotheek van belang. Ook bij bedrijven die geld lenen speelt de waarde van het onderpand een rol bij het bepalen van de rentetarieven. Bij nieuwe of aanvullende kredieten wijst de bank ondernemers daarom graag op het borgstellingskrediet. De overheid staat dan garant voor 45 tot 80 procent van het leenbedrag. Dit levert na betalen van de eenmalige premie aan de overheid altijd een scherpere rente op.

Wat lang niet iedereen weet, is dat ondernemers aan meer knoppen kunnen draaien. Zo kijkt de bank bij het bepalen van de kredietklasse naar de winstgevendheid, de balans en het bankrekeningverloop van te financieren bedrijven.


De winstgevendheid

Het zal geen verrassing zijn dat vooral de winstgevendheid van het te financieren bedrijf belangrijk is bij het bepalen van de kredietklasse. De winst bepaalt namelijk de terugbetaalcapaciteit. Banken drukken dit uit in Engelse termen zoals EBITDA en Debt Service Coverage Ratio. De eenvoudigste manier om de winstgevendheid te verhogen, is om verlieslatende omzet te lozen. Door de winstgevendheid per product of activiteit in beeld te brengen, kunnen beslissingen over het op- en afschalen worden genomen.

Bovendien verbetert meer aandacht voor de inkoop dikwijls de ‘current ratio’. Deze maatstaf geeft aan in welke mate kortlopende schulden terugbetaald kunnen worden. Die inschatting is belangrijk bij het bepalen van de kredietklasse. Blijft het personeelsverloop de komende jaren laag? In dat geval neemt de arbeidsproductiviteit doorgaans toe, wat extra winstmarge kan opleveren.


De balans

Ook van belang voor de kredietklasse is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal van een bedrijf. Voor ondernemers is het mogelijk om dit te beïnvloeden door dividenduitkeringen en privé-onttrekkingen te beperken in de periode voor een herfinanciering. Het verstoppen van deze uitkeringen via leningen aan de eigenaren is zinloos, omdat de bank dit soort leningen corrigeert in haar kredietmodellen.

De kredietklasse kan ook verbeteren als één of meerdere schuldeisers van de ondernemer bereid zijn om een standaard achterstellingsakte te tekenen. Hierin staat dat de rente- en aflossingen aan de bank voorrang krijgen op de verplichtingen aan de schuldeiser. Tot slot is het zinvol om de overtollige kasgelden te gebruiken om kortlopende schulden af te lossen. Saldeer in ieder geval de vorderingen van en aan dezelfde partijen, dit leidt tot een korte balans. Let daarbij wel goed op de ontwikkeling van je bankrekeningverloop.


Bankrekeningverloop

Het bankrekeningverloop is inmiddels een belangrijk onderdeel van de kredietklasse in het midden- en kleinbedrijf. Deze wordt maandelijks bepaald door de inkomende en uitgaande betalingen op de bankrekening geautomatiseerd te vergelijken met eerdere perioden. Bankiert een bedrijf vaak tegen de kredietlimiet aan, dan levert dat minpunten op. De bankier moet dan bovendien aan zijn risicomanagers uitleggen wat er allemaal aan de hand is bij het gefinancierde bedrijf.

Is er sprake van een hoog- en laagseizoen, dan is er tijdens het hoogseizoen vaak een overschot aan liquiditeiten en verbetert dat het bankrekeningverloop. Daardoor is het voor dit type ondernemingen slim om de herfinanciering te regelen net ná het hoogseizoen. Het is verstandig om ook het betalingsverkeer te concentreren bij één bank. Dan biedt het bankrekeningverloop een vollediger beeld. Uiteraard helpt ook het digitaliseren van geldstromen. Digitaal betalen is sneller, veiliger en dus ook goedkoper dan contant betalen. Het verbetert zowel het bankrekeningverloop als de winstgevendheid.

Kortom: ondernemers kunnen veel invloed uitoefenen op de kredietklasse waarin zij door de bank worden ingedeeld en daarmee op de te betalen bankrente.

Meer weten? Neem contact met ons op!